tcoe-masthead

Le project yasungulwa ngonyaka ka2003 inikezelwa kwiqela lamafama asakhasayo aphuma kwingingqi yase Ashton, equka iKoogmanskloof kunye ne Zolani. Ukusukela ekusekweni kwayo, yathi yahlangabezana nemiceli mingeni emininzi naleyo yathi yakhokelela ekubeni kungabikho limo luqhubekayo kule fama. Ezinye zezinto nezathi zabangumceli mngeni zibandakanya inani (147) labantu abathi baxhamla njengabanikazi befama; isimo sefama esibonakala sidinga uphuhliso olumandla njengoko neengxelo zeengcali zezolimo zingqina oko, ushokoxeko olumandla lwamanzi, izixhobo ezingekho mgagathwethi zokulima nakunye nolwazi oluphangaleleyo lokulima.

Ezi meko zikhankanyiweyo zathi zadala umoya wonxunguphalo kubanini befama de kwakhokelela ekubeni kubekho ukungaboni ngasonye kubanikazi befama. Ndaweni yokuba kuqwalaselwe ngakutsha iziphene kwicala lika Rhulumente, abantu baye bathyolana begxekana bodwa nto leyo isilelisa ngakumbi amathuba ophuhliso lwefama. Akho amalinge ancomekayo nathatyathwa liqela lamalungu efama nafuna ukuyibona isebenza ifama yabo. Bathi bahlangana baze baqulunqa indlela abafuna ukuwusebenzisa ngayo umhlaba baze bafaka isicelo senkxaso-mali kwiSebe Lezolimo.

Imali engagama khulu amathathu amawaka yathi yabekelwa bucala ukukhawulelana neendleko zokubeka ifama yabo kwimeko elungelana nokuveliza. Kananjalo, kukho inkxalabo enkulu ebangelwa yinto yokuba lemali ikhangeleka inganelanga xa kuthelekiswa nobungakanani bophuliso oludingekayo kule fama. Ngoko ke, lamalungu athi enza iinzame zokubandakanya abasemagunyeni kwicandelo lophuhliso lwasemaphandleni no nikezelo lwamalungelo ohlaba (Department of Rural Development and Land Reform). Bathi bahlangana nomphathiswa weli sebe eBarrydale apho weyenendibano nabalimi abakhasayo bale dolophu. Kulendibano; lamalungu athi acela ukunikwa ithuba lokuphalaza imeko yawo kumphathiswa. Phakathi kwezinto abathi bazibandakanya kuquka ukunganeliseki kwabo yimeko yokungafumani kwabo inxaso kaRhulumente kumalinge abo okuzama ukusebenzisa kwabo ifama.

Kwamanye amalinge athi enziwa ngamasebe e Agriculture, Rural Development and Land Reform athe abonakala njengegalelo elingelo lutho ekuzameni ukunceda amalungu efama. Phakathi kwengcebiso ezavela kwezi ndibano kubandakanya isiphakamiso esithi ifama ilungela ukusetyenziswa ngamalungu amane kuphela neentsapho zawo. Esi siphakamiso sibonakala njengesinobungozi kulamalungu ngoba kubo lento ithetha ukuthi kukho bantu bathile abazakukhutshelwa bucala. Kananjalo, esi siphakamiso asichazi’nto malunga nekamva lamanye amalungu nawathi anegalelo ukuthengweni kwale fama. Ephawula ngokunganeliseki kwabe ngeziziphakamiso; usihlalo wamafama ase Zolani uthe “uRulumente nguye unobangela wokube sibe silelinani sililo kule fama”.

 Ngoko ke, bona baliqela elizimisele ukuqhubekeka ngolimo yaye iinjongo zabo kukufuya iinkuku zenyama nezamaqanda. Injongo zabo kukuthengisa ezinkuku kwimalike zasekuhlaleni. Iinjongo eziphambili kukwenza iCo-operative ezakuthi ibenako ukuqhakamishelana neemalike ezinkulu ize yakhe namathuba amatsha emisebenzi. Lama nyathelo ababalimi ayancomeka yaye adinga inkxaso yoluntu lonke olunomdla wokubona inkqubela kwifama yabo. Thina singu TCOE sizimisele ukuxhasa nangaluphi na uhlobo olusemandleni ethu ekufezekisweni kwamaphupha abantu base Sandfontein nabanqwenela ukubona umahluko kubomi babo. Siyathemba kananjalo ukuba noRhulumente wethu unenjongo ezifanayo nezi yaye uyakuzinikela ekuthwaleni uxanduva analo nelilelokuxhasa aba balimi ekulweni indlala nasekuphuhlisweni koqoqosho lwasemaphandleni.